Regulamin wyborów “Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”

Regulamin wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”

1. Redakcja „Echa Złotoryi” organizuje Wybory „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”.

2. Regulamin Wyborów (zwany dalej także “Regulaminem”) jest wiążący dla Organizatora, Kapituły Wyborów oraz uczestników Wyborów, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Wyborach, prawa i obowiązki Organizatora oraz Kapituły Wyborów oraz prawa i obowiązki Uczestników Wyborów.

3. Celem Wyborów jest uhonorowanie osoby, której praca społeczna bądź zawodowa na rzecz Ziemi Złotoryjskiej w danym roku uznana została za najbardziej wartościową.

4. Wyboru dokonuje Kapituła. W skład kapituły wchodzą:

      – przedstawiciel redakcji „Echa Złotoryi”,

      – członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej,

      – laureaci poprzednich edycji wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”

      – osoby publiczne zaproszone przez redakcję „Echa Złotoryi”

5. Skład Kapituły podany zostaje do publicznej wiadomości wraz z ogłoszeniem  wyborów „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” za dany rok.

6. Na pierwszym zebraniu Kapituła wybiera przewodniczącego.

7. Osoba wskazana przez Kapitułę otrzymuje tytuł „Człowiek Roku Ziemi Złotoryjskiej”.

8. Tytuł może otrzymać więcej osób, jeżeli ich działalność jest ściśle ze sobą powiązana i nie można wyodrębnić jednej osoby, która w tej działalności ma największe zasługi.

9. Zgłoszenie kandydata do tytułu „Człowieka Ziemi  Złotoryjskiej” może złożyć każdy mieszkaniec powiatu złotoryjskiego lub organizacja społeczna działająca na terenie powiatu złotoryjskiego. Zgłoszenie winno mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

10. Zgłoszenia będą przyjmowane każdorazowo do 15 stycznia w sekretariacie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej, ul. Szkolna 1 w Złotoryi lub za pośrednictwem poczty e-mail: echo@tmzz.pl.

11. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data otrzymania przez organizatora.

12. Zgłoszony kandydat winien w ocenie zgłaszającego swą postawą, działalnością, osiągnięciami zasługiwać na miano „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” w danym roku.

13. Członek Kapituły nie może ubiegać się o tytuł „Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej”.

14. Każdy z członków kapituły w wyborze „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” kieruje się własną skalą wartości, pamiętając jedynie, że oceniane są osiągnięcia tylko i wyłącznie z roku, którego wybór dotyczy.

15. Kapituła dokonuje każdorazowo wyboru zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje przewodniczący.

16. Tytuł „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej” określonej osobie można przyznać tylko raz. Osoba wybrana „Człowiekiem Ziemi Złotoryjskiej” wchodzi do kapituły następnych wyborów.

17. Wybór przebiega w trzech etapach:

           I.   Do 15 stycznia przyjmowane są propozycje osób do tytułu.

          II.  Do 30 stycznia Kapituła spośród nadesłanych propozycji wybiera pięć osób, z których zostanie wybrany „Człowiek Ziemi Złotoryjskiej”.  Lista pięciu nominowanych do tytułu osób zostanie podana do publicznej wiadomości.

         III. Do 7 lutego Kapituła wybiera „Człowieka Ziemi Złotoryjskiej”.

 

18. W przypadku, gdyby któraś z nominowanych osób oznajmiła, że nie chce kandydować do tytułu, nie przewiduje się w jej miejsce powołania innego kandydata.

19. Wynik Wyboru „Człowieka Roku Ziemi Złotoryjskiej” zostanie ogłoszony oraz potwierdzony przyznaniem okolicznościowego certyfikatu podczas dorocznego spotkania z czytelnikami „Echa Złotoryi”.

20. Wszelkie nieuregulowane przez niniejszy regulamin kwestie rozstrzyga Kapituła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *