W poprzednim numerze Echa Złotoryi opisałem stan letniego pawilonu restauracyjnego przy dworcu PKP w Jerzmanicach Zdroju. Informowałem również, że redakcja naszego miesięcznika wystosowała do pana konserwatora zabytków w Legnicy, Zdzisława Kurzei, pismo, w którym prosiliśmy o niezwłoczne zajęcie się sprawą zabytkowego obiektu.

Już w nowym roku otrzymaliśmy odpowiedź od pana konserwatora, w której informuje nas, że 25 czerwca 2012 roku został wysłany wniosek do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu z prośbą o wpis do rejestru zabytków dworca kolejowego PKP w Jerzmanicach Zdroju.

14 września 2012 r. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu wszczął z urzędu postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków tego obiektu, natomiast pismem z dnia 6 grudnia 2012 zawiadomiono legnicki urząd o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie złego stanu technicznego pawilonu restauracyjnego dworca kolejowego w Jerzmanicach Zdroju. Postępowanie administracyjne prowadził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

31 grudnia 2012 r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy wystosowała pismo do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie złego stanu zachowania zabytku.

Czy interwencja tych dwóch urzędów uchroni ten cenny zabytek przed jego dalszą dewastacją? Na pewno nie pozostawimy sprawy własnemu biegowi
i postaramy się trzymać rękę na pulsie. O dalszym toku sprawy będziemy informować naszych Czytelników na bieżąco.

Robert Pawłowski

Kopie pism